Říjen 2009

LMS

27. října 2009 v 0:06

Learning Management System

Pod pojmemem Learning Management System chápeme systém, který pomáhá k řízení výuky. Tato aplikace slouží administrativě a samotné organizaci výuky v rámci e-learningu. K řízení studia patří např. nástěnky, diskuzní fóra, chaty, tabule apod. Studenti zde mohou využívat učební materiály ať už jsou online nebo ofline.
Toto virtuální výukové prostředí využívají univerzity, které organizují prostřednictvím svých vyučujících několika týdenní kurz. K hlavním modulům patří např. evidence žáků, správa kurzů, přehled studijních plánů, hodnocení žáků, atd. Hlavními výhodami LMS je, že studenti mají na práci více času, mohou se přihlásit ihned ke vzdělávání.
LMS se také využívá ve firmách, využívají ho hlavně personalisté, kteří se mohou soustředit pouze na vlastní práci s danými daty a lidmi. LMS jim zjednodušuje jejich práci, získají nové informace o plánování vzdělávání, jak využívat vlastní zdroje atd. Přínosem je, že dosáhnou úspor ve vzdělání, mohou sledovat své zaměstnance jak se vzdělávají a také samotnou efektivitu.Zde jsou hlavními funkcemi:

Web 2.0

26. října 2009 v 23:18
Samotný termín Web 2.0 byl poprvé použit v roce 1999. Charakteristickými rysy jsou: otevřená komunikace, lépe roztříděný obsah s propracovanější strukturou, webové stránky jako "izolované úložiště informací" se mění na zdroje, které obsahují informace, uživatel je "vtažen" do tvorby daného obsahu atd. Web 2 slouží k vytváření nového obsahu také ke sdílení informací.
Zajímavými odkazy mohou být
Vše co se týká web 2.0, historii a průběhu najdeme zde: web 2.0

Klíčové kompetence

26. října 2009 v 23:16
Klíčovými kompletencemi chápeme soubor vědomostí, dovedností, různých schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj každého člověka. Kompetentnosti pomáhají každému člověku využít všeho, co se již naučil. To vše můžeme využít jak ve škole, ale také v řešení svých problémů nebo při hledání zaměstnání. Osvojení klíčových kompetencí je velmi složitý a také dlouhotrvající proces, počátek je již v předškolním věku, dále pokračuje na základní a střední škole a také v průběhu celého života. Máme několik druhů kompetencí během základního vzdělání:
  • k učení - na konci si umí žák vybírat a využívat různé způsoby pro učení, umí si naplánovat svoje vlastní učení, využívá informace a na základě toho, jak je pochopil je dále využívá v dalším učení, atd.
  • k řešení problémů - žák vnímá různé problémy jak ve škole, tak i mimo ni, přemýšlí o příčinách a poté plánuje řešení tohoto problému. Dále si vyhledává informace, využívá již získané znalosti, dokáže řešit samostatně úkoly, atd.
  • komunikativní - žák na konci základního vzdělání dokáže formulovat a vyjadřovat myšlenky, které dávají logiku, jsou stručné a výstižné, souvislé jak v psaném, tak i slovním projevu.
  • sociální a personální - student pracuje ve skupině, dokáže spolupracovat s pedagogy na vytvoření pravidel, jak pracovat v týmu a také pozitivně ovlivnit kvalitu, také se podílí na příjemné atmosféře v daném týmu.
  • občanské - dokáže respektovat druhé lidi a jejich názory, dokáže se vcítit do situace, kterou zrovna prožívají, také odmítá hrubé zacházení, dokáže se zodpovědně rozhodnout podle dané situace.
  • pracovní - žák pracuje s danými materiály, nástroji a dodržuje pravidla, která jsou daná. Zároveň si plní své povinnosti, přistupuje k daným činnostem jak z hlediska kvality, tak také funčnosti a hospodárnosti. Chápe podstatu cíle a rizika podnikání, atd.

Nové metody vzdělávání

26. října 2009 v 23:13
Předmět nové metody vzdělávání by nás měl naučit tomu, že informace nejenom přijímáme (ať už od učitelů, starších studentů nebo z knih), ale také bychom je měli předávat dál. Toho můžeme docílit, pokud sdělíme svoje zkušenosti ostatním. Nové formy vzdělávání pomáhájí ke komunikaci mezi studenty a vyučujícím. Pomocí diskuze si mohou vzájemně pomáhat a sdílet nové zkušenosti a také radit, pokud nastane nějaký problém v řešení daných úkolů. Student tedy má téměř okamžitou zpětnou vazbu. Můžeme samozřejmě chodit do kurzů, ale ty nejsou příliš efektivní, jsou náročné na čas a také peníze. Ne každého baví tradiční způsob učení. Každý student nebo ten, kdo se chce neustále vzdělávat, může studovat přes internet ze svého domu a nemusí nikam dojíždět. Můžeme získávat nové informace a odborné zkušenosti tehdy, kdy máme čas, tempem a rozsahem jaký nám zrovna vyhovuje.
Tento typ studia je vhodný nejen pro jednotlivce, ale také pro celé skupiny, vedoucí pracovníky, manažery, pracovníky státní správy apod. V současné době je několik metod vzdělávání, nejznámější je zřejmě e-learning. Nové metody vzdělávání pomáhají celé společnosti rychle se učit a využívat získané znalosti. Cílem je, aby se společnost stala efektivnější, byla vysoce inovativní a flexibilní, hledá různé řešení, je orientovaná na budoucnost. Mezi další příklady nových metod vzdělávání patří např. peer vzdělávání, sdílení zkušeností v písemné formě, sdílení zkušeností pomocí obrázků, mentoring, koučing, eLearning atd.

PLE

26. října 2009 v 23:10
PLE (Personal Learning Environment)je osobní výukové prostředí. Další definicí může být celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání atd. PLE pomáhá každému uživateli tak, aby si mohl řídit vlastní učení, které úkoly již udělal a které naopak ještě musí splnit. Do češtiny můžeme Ple přeložit jako "prostředí na učení (učení sebe)". Toto může pomoci každému studentovi případně pracujícímu, který se chce stále učit, aby si vymezil prostor a měl neustálý přehled o svém "vzdělávání".

Úvodní tutorial - 1. a 2. týden

26. října 2009 v 23:08
V 1. a 2. týdnu výuky probíhal úvodní tutorial, kde jsme se dozvěděli základní informace, které se týkaly tohoto předmětu. Zároveň jsme byli rozděleni do týmů.
Např. v našem týmu jsme dvě studentky z UTB a další dvě studentky z ostravské univerzity. Hlavním cílem rozdělení bylo, abychom dokázali spolupracovat s novými lidmi, které jsme dosud neznali a tím si zlepšovali své komunikační dovednosti. Prostřednictvím webu jsou nám rozdávány úkoly, které musíme postupně plnit.

Pár slov o mně

26. října 2009 v 20:20

Ahojte!!

Vítám Vás na mém blogu, který bude sloužit ke studijním účelům :-) Jmenuji se Martina a studuji druhým rokem magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor podniková ekonomika.

Předmět Nové metody vzdělávání jsem si vybrala hlavně z toho důvodu, že jsem byla zvědavá na průběh vyučování a nové zkušenosti Předpokládám, že získané vědomosti budu moci uplatnit i v budoucím zaměstnání.